BEZPIECZEŃSTWO

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

1. Impreza masowa jest dostępna dla wszystkich osób (wstęp jest wolny niebiletowany) pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.

2. Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, informacyjnych, organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

3. Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej zapewniają służby porządkowe i informacyjne organizatora oraz osoby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym.

4. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy masowej, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy masowej oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania:
– zapisów regulaminu,
– zasad bezpieczeństwa pożarowego,
– zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy masowej
– mienia publicznego.

6. Zabrania się:
– wnoszenia i posiadania na terenie imprezy masowej broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, wszelkich naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy, wszelkich środków odurzających i substancji psychotropowych,
– wnoszenia napojów alkoholowych,
– używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.
– przekraczania barierek ochronnych, wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez organizatora imprezy w inny sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających o prawidłowy przebieg imprezy masowej,
– wprowadzania zwierząt na teren imprezy masowej,
– stawiania i przypinania rowerów do ogrodzenia terenu imprezy masowej
– wprowadzania rowerów na teren imprezy masowej,
– wjeżdżanie na teren imprezy masowej na deskorolkach, rolkach, wrotkach itp.
– siadania na poręczach ogrodzenia.

7. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla współuczestników imprezy.

8. Służby porządkowe i informacyjne organizatora mają prawo odmówić wstępu na imprezę lub usunąć z terenu imprezy osoby zachowujące się agresywnie, oraz osoby które nie poddały się kontroli, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach przekazać je organom ścigania,

9. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karno – administracyjna.

10. Regulamin znajduje się przy wejściach na teren imprezy masowej.