Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„FRI’STYLOWY MATERIAŁ O FRYTKACH”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Organizatorem konkursu o nazwie „FRI’STYLOWY MATERIAŁ O FRYTKACH” jest Urząd Miasta Częstochowy, z siedzibą: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest McCain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwelu, Chociwel 25, 57-100 Strzelin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123561, NIP 779-00-41-993 (dalej: Fundator).
4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
5. Konkurs trwa od dnia 20 maja 2011 r., godz. 0.00 do dnia 6 czerwca 2011 r., godz. 23.59, co oznacza, że w tym czasie można nadsyłać produkty, uprawniające do zgłoszenia udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego i nadesłania e-maila) i dokonywać zgłoszeń do udziału w Konkursie.


UCZESTNICY KONKURSU
§ 2

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i spełnią wymagania określone w Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Fundatora ani osoby współpracujące z Organizatorem lub z Fundatorem, a także krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia włącznie.
3. Dane osobowe Uczestników zbierane na potrzeby Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w związku z jego przeprowadzeniem, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity D.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagrody. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Organizator.


ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 3

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a) wykonanie pracy w formie filmu, plakatu, grafiki lub innej formy twórczej na temat produktu, jakim jest frytka McCain 123Fri’Style;
b) przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie w formie filmu, plakatu, grafiki lub innej formy twórczej  w terminie od dnia 20 maja 2011 r. do dnia 6 czerwca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego, lub data wpływu wiadomości email na serwer Organizatora), swoich danych osobowych, adresowych oraz zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku autorów i osób biorących udział w nagraniach. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich zasad Regulaminu Konkursu.
2. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
a) Przesłać pracę wraz ze wszystkimi informacjami i treściami, o których mowa w § 3 Ust. 1 pkt. a i pkt. b. za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, innych lub złożyć zgłoszenie w siedzibie Organizatora, lub
b) przesłać pracę drogą elektroniczną, pamiętając o podaniu wszystkich, wymienionych w § 3 Ust. 1 pkt. a i b. danych, na adres: frytkaoff@czestochowa.um.gov.pl, w tytule wiadomości wpisując: Fri’Style – zgłoszenie konkursowe.
3. Specyfikacja techniczna prac:
a) film w formacie MP4, waga pliku: do 20 MB, o długości do 1 min.
b) prace plastyczne w formie rysunków, plakatów i ilustracji powinny być przedstawione na formacie nie większym niż 30×40 cm, lub zarchiwizowane na płycie cd lub dvd. Parametry zapisu pliku cyfrowego – 30×40 cm, 300 dpi, CMYK.
4. Z chwilą wyłonienia zwycięzcy na Fundatora przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe do dzieła (w formie filmu, plakatu, grafiki lub innej formy twórczej na temat produktu, jakim jest frytka McCain 123Fri’Style) na wszystkich polach eksploatacji dzieła opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Us. Nr 24 poz. 138 z poźn. zm.), w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową.
5. Przekazanie prac konkursowych, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione, jest równoznaczne z udzieleniem Fundatorowi zgody na wykorzystanie ww. prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji (formy audio, video, druki oraz Internet).
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłaszane prace są jego autorstwa oraz nie naruszają praw osób trzecich.
7. Uczestnik oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w wykorzystanych w pracy fotografiach lub filmie.Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada wyłącznie Uczestnik.
8. Zgłoszenia zarejestrowane przed lub po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie i nie mogą wziąć w nim udziału.
9. O prawidłowości dokonania zgłoszenia decyduje Organizator.
10. Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu i zgłoszeniu pracy graficznej (plakat, grafika) lub filmu stanowiących kreatywną interpretację tematu konkursu, jakim jest „Fri’Stylowy materiał o frytkach”. 
11. W sytuacji, gdy zgłoszenie nie będzie zawierało wymaganej treści i informacji, nie zostanie dopuszczone do konkursu.
12. Każdy z uczestników może dokonać dowolnej liczny zgłoszeń w konkursie pod warunkiem spełnienia każdorazowo wszystkich przesłanek koniecznych do wzięcia udziału w Konkursie.
 

NAGRODY
§ 4

1. Nagrodami głównymi w konkursie są : 1x IPad, 2 x Kamera cyfrowa.
2. Łączna maksymalna wartość nagród wynosi brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Na wartość tę składa się wartość rzeczowa nagród w wysokości do 5000 zł. oraz świadczenie pieniężne w wysokości do 556,00 zł (stanowiące 11,11% wartości nagród rzeczowych).
3. Organizator oraz Fundator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród w Konkursie. Za wady te odpowiada producent nagród zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
4. Prawa do nagród nie można przenosić na osoby trzecie.
5. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychód uzyskany z tytułu otrzymania nagrody podlega opodatkowaniu. Płatnikiem należnego podatku jest Fundator lub strona trzecia wskazana przez Fundatora. Fundator lub strona trzecia wskazana przez Fundatora ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej, do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia Fundatora lub stronę trzecią wskazaną przez Fundatora.

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD
§ 5

1. Podstawą do wyłonienia zwycięzców są obrady Komisji Konkursowej w składzie: 2 przedstawicieli organizatora i 2 przedstawicieli fundatora Konkursu.
2. Jedna osoba może wygrać tylko raz jeden rodzaj nagrody.
3. Wybrane przez komisję konkursową prace nadesłane na konkurs będą eksponowane w formie Małej Galerii FRI’STYLE podczas Festiwalu Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF. Trzy najlepsze filmy będą wyświetlane na scenie pomiędzy występami artystów.

WYDANIE NAGRÓD
§ 6

1. Po wyłonieniu zwycięskich zgłoszeń, Organizator powiadomi o tym laureatów w ciągu 3 roboczych dni telefonicznie, dzwoniąc na podany przez laureata numer telefonu komórkowego. 
2. Wyniki Konkursu wraz z galerią prac zostaną ogłoszone podczas Festiwalu Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF oraz na stronie internetowej pod adresem www.frytkaoff.pl.
3. Nagrody główne zostaną wręczone podczas finałowego dnia Festiwalu Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF.
4. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z tej nagrody i oznacza utratę prawa do niej. W przypadku, gdy laureat nie może odebrać nagrody osobiście, powinien wskazać osobę, która zrobi to za niego i poinformować o tym Organizatora Konkursu.
5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
§ 7

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród w Konkursie, jest Komisja Konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. Komisja Konkursowa składa się z 2 członków powołanych przez Organizatora i 2 powołanych przez Fundatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
2.Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonego Konkursu.

OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
§ 8

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
2.Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysłane zostanie przez osoby nieuprawnione.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
6. Odpowiedzialność Organizatora w każdym przypadku jest ograniczona do wysokości nagród w konkursie.  

POSTANOWIENA KOŃCOWE
§ 9

1. Wysłanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
2. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z zasadami określonymi w Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagród w Konkursie.
3. Pełna treść Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej: www.frytkaoff.pl.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.